top of page

Lehdistötiedote 16.3.2020

Kasvihuonekaasut eivät aiheuttaneet lämpötilapaussin päättymistä 

Auringon säteilyn lisääntyminen selittää vuoden 2014 jälkeisen lämpötilan kasvun   

 

Tiivistelmä 
Vuosien 2000-2014 aikana globaali lämpötila ei noussut ja tuota ajanjaksoa on kutsuttu nimellä lämpötilapaussi. Tästä ilmiöstä on julkaistu yli 200 tieteellistä tutkimusta, joissa ei ole löydetty yhteisesti hyväksyttyä syytä ja tulokset ovat keskenään ristiriitaisia. Uusin tutkimukseni osoittaa, että super El Niño 2015-16 johtui yli 50-prosentttiseti lisääntyneestä auringon säteilystä ja sama tekijä selittää lämpötilan nousun sen jälkeen. Vuosina 2000-2014 fossiiliset hiilidioksidipäästöt olivat 126 gigatonnia hiiltä (GtC), jotka ovat 31 % kaikista päästöistä vuoden 1750 jälkeen, mutta tuona aikana kasvihuonekaasut eivät pystyneet nostamaan lämpötilaa, vaikka IPCC:n mallien mukaan nousua olisi pitänyt tapahtua 0,4 °C. Hiilidioksidin vahvuus kasvihuonekaasuna voidaan kyseenalaistaa ja ottaa mukaan auringon säteilyn muutokset.

FULL STORY

Lämpötilapaussin vuosina 2000-2014 olemassaolo on ollut kiusallinen asia IPCC:lle ja enemmistölle tutkijoita, joiden mukaan lämpötilan nousu johtuu ihmisen aikaan saamasta kasvihuonekaasujen pitoisuuksien noususta. Tämä seikka selittää asiaan liittyvän poikkeuksellisen suuren tutkimusten määrän. Tutkimukset eivät ole tuoneet asiaan selvitystä, vaan tulokset ovat pikemminkin lisänneet hämmennystä, koska selitykset ovat olleet hyvin erilaisia ja keskenään ristiriitaisia. Suomalainen media ei ole kiinnittänyt asiaan juurikaan huomiota, koska IPCC ja Ilmatieteen laitos ovat vaienneet asiasta.

Olen käyttänyt tutkimuksessani kahta mallia, joissa toinen on IPCC:n käyttämien lämpenemismallien mukainen ja toinen on oma mallini. Se perustuu aikaisempiin tutkimuksiini ja oleellinen ero on, että hiilidioksidin lämmitysvaikutus on vain kolmasosa IPCC:n arvosta johtuen mm. siitä, että mallissa ei käytetä vesihöyryn positiivista takaisinkytkentää. Molemmissa malleissa on mukana ENSO (El Niño Southern Oscillation) – ilmiön vaikutukset ja auringon säteilyn muutokset ilmakehässä sekä pilvisyyden muutokset.

Auringon säteilyn muutokset osoittautuivat tärkeäksi tekijäksi kahdessa mielessä. Paljastui, että vuosien 1997-98 ja 2015-16 super El Niñot, jotka ovat lämpötilavaikutuksiltaan suurimmat koskaan havaitut, ovat johtuneet yli 50-prosenttisesti auringonsäteilyn lisäyksestä. Kun heikko La Nina oli ohi vuonna 2018, pystyttiin jälkikäteen laskemaan, että lämpötilapaussi oli ohi vuoden 2014 jälkeen. Lämpötila on ollut n. 0,2 astetta korkeampi 2017-18 kuin paussin aikana, ja selittävä tekijä on auringon säteilymäärän kasvu maanpinnan tasolla. Syyksi on paljastunut alapilvimäärän lasku.

Kahden mallin tarkkuudessa oma mallini osoittautui seuraavan lämpötilamittauksia keskivirheellä 0.07 °C ollen n. 100 prosenttia tarkempi kuin IPCC:n ilmastomalli. Auringon säteilyn muutoksien suuri vaikutus super El Niñon aikana on tieteellisesti uusi havainto ja se voi johtaa parempaan käsitykseen ilmiön syntymekanismista. Alapilvisyyden muutoksien syistä ei ole ilmastotieteessä yksimielisyyttä. Tanskalainen ilmastotutkija Svensmark on esittänyt teorian ja näyttöä siitä, että siihen vaikuttaa kosmisen säteilyn määrän vaihtelu. Jos tämä teoria osoittautuu todeksi, se tuo mukaan kosmiset tekijät merkittävinä selittäjinä lämpötilamuutoksiin.

Lähde: TkT Antero Ollila, aveollila@yahoo.com, puh. 044 2437365,
Linkki nettisivuston juttuun

Tutkimusviitteet:

Ollila, Antero. The Pause End and Major Temperature Impacts During Super El Niños are Due to Shortwave Radiation Anomalies. Physical Science International Journal, 24(2) 1-20, 2020.
http://www.journalpsij.com/index.php/PSIJ/article/view/30174/56612

Dia5.JPG
bottom of page