top of page

Lämpötila ylitti 1,5 °C:n rajan, mutta syistä vaietaan IPCC:n tieteen vakavan virheen vuoksi

Motot

1.      IPCC:n ongelma on tieteessä ja moraalissa suhteessa ”fifty-sixty” eli enemmän moraalissa.

2.      Mistä ei voi puhua, siitä täytyy vaieta.

3. Luonnontieteissä luotan vain numeroihin; muu on pelkkää puhetta.


IPCC:n virhe

Maapallon saama auringonsäteilyn absorption lisäys on vuonna 2023 ollut 2,45 W/m2 verrattuna vuoden 2000 säteilytasoon ja tätä IPCC ei ole ottanut huomioon ilmastomalleissaan. Tätä voi verrata säteilypakotteeseen 2,70 W/m2 vuodesta 1750 vuoteen 2019 mennessä, joka on IPCC:n mukaan aiheuttanut globaalin lämpenemisen.


Lämpötilapoikkeaman kehitys


Lämpötilapoikkeaman kehitys näkyy kuvassa 1 vuosina 1997-2023.Kuva 1. Lämpötilapoikkeaman kehitys, hiilidioksidipitoisuuden kehitys ja ENSO-ilmiön lämpötilavaikutus vuosina 1997-2023.


Silmälläkin voi tehdä pari luotettavaa havaintoa. Ensinnäkin vuosina 1997-2014 oli lämpötilapaussi, ja lämpötila ei noussut, vaikka CO2-pitoisuus nousi tasaisesti. Vuodesta 2014 eteenpäin lämpötila näyttää vaihdelleen ENSO-ilmiön mukana, mutta se ei voi selittää vuoden 2023 korkeita lämpötiloja. Vuoden 2023 lämpötilapoikkeaman keskiarvo oli GISS-lämpötilasarjan mukaan 1,17 astetta ja vuoden 2022 vastaava arvo oli 0,89 astetta, eli lämpötila nousi vuodessa 0,28 °C.


IPCC:n tieteen mukainen selitys lämpötilan nousulle vuonna 2023


Kuten tunnettua, niin virallinen ilmastotieteen mukainen selitys maapallon lämpenemiselle on ihmisen aiheuttama eli antropogeeninen kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvu ja siitä johtuva lämpötilan nousu. Kun vuoden 2023 lämpötilan noususta on uutisoitu mediassa, niin tätä asiaa ei tuoda juurikaan esiin, mutta kylläkin annetaan ymmärtää, että ihmisestä johtuvaahan tämä lämpeneminen edelleen on. Uutisoinnissa on sordiino päällä, että media ei hoksaisi kysyä, että mitä ne IPCC:n tieteen mukaiset ilmastomallit oikein osoittavat lämpenemisestä.


Koska media ei kerro, niin täytyy toisinajattelijan osoittaa, mitä IPCC:n ilmastomallit osoittavat vuoden 2023 lämpenemisen syistä. NASA ylläpitää sivustoa nimeltä ”Annual Greenhouse Gas Index (AGGI) eli ”Vuosittainen kasvihuonekaasuindeksi (AGGI)”, viite 1. Tässä indeksissä näkyy vuosittaiset kasvihuonekaasujen aiheuttamat säteilypakotteet yksikössä W/m2 eli samassa yksikössä, jossa NASA raportoi myös auringonsäteilyn vaikutuksen.


Vuoden 2023 AGGI-indeksiä ei ole vielä taulukossa, mutta vuoden 2022 AGGI-indeksi oli 1,487 W/m2. AGGI-taulukko paljastaa, että tämä indeksi on noussut viime vuosina tasaisella 1,7…1,8 prosentin vauhdilla. Voidaan turvallisesti estimoida, että vuoden 2023 AGGI-indeksi on kasvanut saman verran, koska kasvihuonekaasujen pitoisuuksissa ei ole kasvuhyppäyksiä. Niinpä vuoden 2023 kasvihuonekaasujen aiheuttama säteilypakotteen lisäys on ollut 0,042 W/m2. Hiilidioksidin pitoisuuden kasvu on vuoden 2023 aikana ollut 2,55 ppm (= 421,08 ppm – 418,53 ppm). Tämä CO2-lisäys aiheuttaa IPCC:n tieteen mukaan säteilypakotetta 0,032 W/m2 ja se on 79 % kaikesta kasvihuonekaasujen säteilypakotteesta vuonna 2023. CO2 rulettaa.


Niin, sitten päästään siihen, miksi IPCC ja sen myötä media vaikenee lämpenemisen syistä. Tämä vuoden 2023 aikana tapahtunut kasvihuonekaasujen aiheuttama säteilypakotteen kasvu 0,042 W/m2 aiheuttaa lämpötilavaikutuksen IPCC:n tieteen mukaan 0,47 °C/(W/m2) * 0,042 W/m2 = 0,019 °C. Tämä lämpötilan nousu on vain vaivaiset 6,8 % vuoden 2023 lämpötilan noususta.

Vuonna 2023 on alkanut El Nino, joka oli huipussaan marras-joulukuussa 2023, mutta sen globaali lämpötilavaikutus tulee noin 6 kuukauden viipeellä. ENSO-ilmiön lämpötilaa nostava vaikutus kasvoi vuodesta 2022 vuoteen 2023 verrattuna 0,06 °C eli se oli vaikutukseltaan kolme kertaa suurempi kuin kasvihuonekaasujen vaiktukset. Kun ENSO-vaikutus huomioidaan, niin IPCC:n tieteen mukainen selitys jää arvoon 0,08 astetta eli selittämättä jää lämpötilan noususta 0,28 – 0,08 = 0,20 °C.


Mikä on IPCC:n selitys? Yleensä tarjotaan aina näihin tilanteisiin, että nämä erot johtuvat luonnollisista tekijöistä. Se on 100-prosenttisen oikea selitys. Newtonin oivallus oli, joka pätee tänäkin päivänä, että jos jokin muuttuu, niin sen on aiheuttanut jokin voima. Myös tuon eron, jota IPCC:n tiede ei pysty selittämään ja joka on 71 % lämpötilan noususta, on aiheuttanut jokin luonnossa esiintyvä voima. IPCC haluaa salata sen, koska se osoittaa, että IPCC:n tieteessä on vakava valuvika. Kysymys on, että eikö tosiaan nykyajan mittauksien avulla muka pystytä tunnistamaan, mitkä voimat ovat aiheuttaneet pääosan lämpenemisestä? Vastaus on, että kyllä pystytään.


Vuoden 2023 lämpötilamuutoksen suurin aiheuttaja on auringonsäteilyn absorption lisäys


Selitys löytyy NASA:n satelliittimittauksista löytävästä maapallon albedon eli kokonaisheijastavuuden muutoksesta, jonka takia maapallon on heijastanut vuodesta 2000 lähtien yhä vähemmän auringonsäteilyä takaisin avaruuteen, kuva 2.Kuva 2. Maapallon heijastaman auringonsäteilyn muutos maaliskuusta 2000 marraskuuhun 2023.


Kuvasta 2 näkyy, että auringonsäteilyn heijastus laski ensin hieman, mutta voimakas lasku alkoi vuoden 2014 jälkeen ja erikoisesti vuonna 2023 muutos oli huomattava. Maapallo saa kaikesta energiastaan 99,97 % auringosta. Myös kasvihuoneilmiön energia on kotoisin auringosta, mutta se on jäänyt vangiksi ilmakehään.


Maapallon saama nettoenergia auringosta on tänne tulevan auringon kokonaissäteilyn (TSI = Total Solar Irradiation) ja maapallon heijastaman auringonsäteilyn erotus. Karkeasti nämä säteilymäärät ovat noin 340 – 100 = 240 W/m2 eli nettoenergia on noin 240 W/m2 ja saman verran maapallo säteilee infrapunasäteilyä avaruuteen.Kuva 3. Auringon kokonaissäteily (TSI) (punainen käyrä), maapallon heijastama auringonsäteily (keltainen käyrä) ja maapallon absorboima auringonsäteily (ASR= Absorbed Solar Radiation) (violetti käyrä) vuosina 2000-2023.


Kuvasta 3 näkyy, kuinka maapallon heijastaman auringonsäteilyn lasku näkyy lähes identtisenä maapallon saamana aurinkoenergian lisäyksenä. Pieni ero johtuu siitä, että auringon kokonaissäteily ei ole ihan vakio, vaan se vaihtelee aurinkosyklin tahdissa punaisen käyrän mukaan. Kuvassa 4 on esitetty auringonsäteilyn nettomuutos yhdessä lämpötilamuutoksen kanssa.Kuva 4. Maapallon lämpötilatrendi (punainen käyrä), auringonsäteilyn absorption (ASR) muutoksen trendi (keltainen käyrä), CO2:n säteilypakotteen trendi (vihreä käyrä), ja ENSO-ilmiön lämpötilavaikutus (sininen käyrä).


Kun vertaa toisiinsa lämpötilan muutoksia ja ASR-käyrää, niin rupeaa näyttämään ihan silmällä katsottuna, että syypää eli pääsyyllinen on löytynyt. Vuoden 2023 säteilyn muutos verrattuna vuoden 2000 (maaliskuu-joulukuu) tasoon on 2,45 W/m2. Tästä muutoksesta saa kuvan, kun vertaa sitä IPCC:n laskemaan säteilynpakotteen muutokseen 2,70 W/m2 vuodesta 1750 vuoteen 2019 , joka on IPCC:n aiheuttanut maapallon lämpenemisen. Tämän muutoksen merkitys vahvistuu kuvasta 5.Kuva 5. Oman mallini (Ollila model) (musta käyrä) ja IPCC:n mallin (IPCC model) (musta katkoviivakäyrä), lämpötila (punainen käyrä), CO2:n lämpötilavaikutukset (vihreät käyrät) ja ENSO-lämpötilavaikutus (sininen käyrä).


Kuva 5 käyrät todistavat, että IPCC:n tieteen mukaan laskettu lämpötilakäyrä antaa aivan liian suuria arvoja vuoden 2014 jälkeen. Auringonsäteilyn absorptiossa tapahtui suuri muutos vuodesta 2015 marraskuuhun 2023. Tämän ajanjakson GISS-keskilämpötila on 0,41 °C, Ollilan mallin laskennallinen lämpötila on 0,41 °C ja IPCC-mallin laskettu keskiarvo on 0,86 °C.  Molemmat mallit seuraavat lämpötilan dynaamisia muutoksia erittäin hyvin, mikä vahvistaa, että dynamiikan aikavakiot ovat oikein.


Vuoden 2023 lämpötilan nousun syystä löytyy kaksi päätekijää. Absorboituneen auringonsäteilyn määrä nousi vuoden 2022 arvosta 0,76 W/m2 vuoden 2023 arvoon 1,53 W/m3 eli muutos 0,77 W/m2. Minun yksinkertaisen ilmastomallini mukaan tämän muutoksen lämpötilavaikutus oli 0,265 °C/(W/m2) * 0,77 W/m2 = 0,20 °C. Kun siihen lisätään yllä esitetty ENSO-vaikutus 0,06 °C, ja mallini mukainen CO2-vaikutus 0,01 °C, niin päädytään lämpötilamuutokseen 0,27 °C; eiköhän tuo ole jo riittävän lähellä mitattua muutosta 0,28 °C.


Näiden kahden mallin välinen ero johtuu pääasiassa veden takaisinkytkentämekanismista IPCC:n ilmastomalleissa, joka noin kaksinkertaistaa kaikkien säteilypakotteiden aiheuttaman lämpötilavaikutuksen ja jossain määrin CO2-säteilypakotteen suureen laskentakaavasta. Vuonna 2021 julkaistu IPCC:n raportti AR6 paljasti, että lisääntynyt auringonsäteilyn absorptio olisi pitänyt ottaa huomioon kohdassa ”Aerosolit ja pilvet”, mutta IPCC toimi päinvastoin ja laski tämän tekijän lämpötilavaikutusta. Miksi näin? Yksinkertaisesti siitä syystä, että jos se olisi otettu toteutuneen tiedon perusteella mukaan, niin lämpötila olisi noussut hieman yli 2,0 asteen raja-arvon. Se ylitti moraalin raja-arvon.


Mistä johtuu maapallon heijastaman auringonsäteilyn pieneneminen?


NASA:n CERES-satelliittiohjelmasta vastaava johtaja Norman Loeb on tutkijaryhmineen analysoinut, että kokonaisheijastuksen pieneneminen johtuu maapallon alapilvisyydessä tapahtuneesta laskusta erikoisesti merialueilla. Hän on raportoinut parissa tutkimuksessaan aivan samanlaisista muutoksista kuin olen esittänyt tämän kirjoituksen kuvissa. Minulla ei ole käytettävissä alapilvisyydestä kertovia tietoja, mutta kuvassa 6 on esitetty kokonaispilvisyyden muutoksia.Kuva 6. Maapallon auringonsäteilyn absorption poikkeaman muutostrendi ja kokonaispilvisyyden käänteisarvon muutostrendi vuosina 2000-2022.


Vaikka kokonaispilvisyys ei korreloi auringonsäteilyn muutoksiin yhtä hyvin kuin alapilvisyys, niin se antaa karkean kuvan, mistä johtuu auringonsäteilyn muutokset. Tässä vaiheessa en lähde analysoimaan, mistä pilvisyyden muutokset johtuvat, koska siitä voi joku saada syyn painaa ns. kalvinappia epätoden kertomisesta.


Loppukaneetti


Tulemme näkemään ja kuulemaan tänä päivänä ja lähitulevaisuudessa vielä enemmän ns. huoliuutisia maapallon lämpenemisestä. Kehotan kiinnittämään huomiota, miten tätä lämpenemistä perustellaan. Odotusarvoni on, että se perustelut ja viittaukset IPCC;n ilmastomalleihin sivuutetaan lähes kokonaan. Mistä ei voi puhua, siitä täytyy vaieta. Nyt te lukijat tiedätte, mistä lämpeneminen vuonna 2023 johtuu ja miksi media ei kerro sitä.


Loppukevennys pilvistä. Asun Porvoossa kilometrin päässä merestä. Varhain aamulla täällä oli kevyttä pilveä johtuen avoimen meren läheisyydestä ja lämpötila oli -16 astetta. Samaan aikaan Keravan korkeudella oli -21 astetta. Pilvet lämmittävät talviaikaan polaarialueella. Kesällä kaikki ovat kokeneet, että pilvisinä päivinä ei synny lämpötilaennätyksiä. Maapallon mittakaavassa vähemmän pilvisyyttä tietää enemmän absorboitunutta auringonsäteilyä ja sitä kautta korkeampia lämpötiloja. IPCC ja media vaikenevat tästä asiasta. Luontoäiti pilasi hyvät alarmistien juhlat siinä suhteessa, että kaikki olisi ihmisen syytä. Kun todellinen syyllinen jätetään paljastamatta, niin kaikki laitetaan ihmisen piikkiin.


Omat tunnuslauseeni:

”Nihil in verbis- omnia probate” eli ”Älä luota pelkkään puheeseen - kokeile kaikkea”

”Aika on totuuden puolella”

 

Viitteet.

1.      Annual Greenhouse Gas Index (AGGI), https://gml.noaa.gov/aggi/aggi.html

3.      Oma ilmastosivustonihttps://www.climatexam.com/blog

 

TkT. Antero Ollila

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Archive
Follow Us
bottom of page